ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 2561และ2562 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท. ประจำปี
การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561