ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 8 results.
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 2561และ2562 (รอบ 6 เดือน)