ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 5 results.
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 2561และ2562 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท. ประจำปี
การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 (รอบ 6 เดือน)