ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ประกอบกับมติ ก.ท.จ.นครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ในตำแหน่งต่างๆ ดังปรากฎตามเอกสารแนบนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง