กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ด้วยขณะนี้ถึงกำหนดที่จะต้องชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนยายหอมจึงขอประกาศให้เจ้าของป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการดังนี้
1.ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2.ชำระภาษีป้ายได้ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3.เจ้าของป้ายที่ชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย(ภ.ป.7)ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
ให้เจ้าของป้ายสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง