เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์(VDO clip) โดยมีรายละเอียดความเป็นมา ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แนวคิดและหลักการของประเด็นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพื้นฐานในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1dxbV2wv-OpvoyAZnvr3ZcIaVN9_LuDoZ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง