ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์แสดงความคิดเห็นของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอมขอให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์แสดงความคิดเห็นมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตราฐานเลขที่ มอก.2780-25xx ผ่านทางช่องทางดังนี้

1.เว็บไซด์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ 

 

2.เว็บไซด์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผ่าน https://1th.me/PhJX1 หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง