ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์แสดงความคิดเห็นของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอมขอให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์แสดงความคิดเห็นมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.183-25XXX  ผ่านทางช่องทางดังนี้

1.เว็บไซด์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ 

2.เว็บไซด์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผ่าน https://forms.gle/uGvJ4wEbgkiHGj9 หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง