ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ 2 สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง